Mailpile – klient IMAP z obsługą PGP

logo-color

Mailpile jest aplikacją WEB działąjącą jako klient IMAP łącząca wszystkie twoje skrzynki pocztowe (IMAP).
Dzięki Mailpile masz możliwość szyfrowania wiadomości za pomocą kluczy PGP.

Z najwanieszych funkcji Mailpile można wyszczególnić:

  • możliwość szyfrowania wiadomości kluczem PGP
  • konsolidacja wielu kont email w jednym kliencie
  • szybkośc działania
  • responsywność
  • dostosowanie do urządzeń mobilnych
  • prostota konfiguracji
  • bezpieczeństwo

Mailpile is an e-mail client!
Mailpile is a search engine and a personal webmail server.
Mailpile is an easy way to encrypt your e-mail.
Mailpile is software you run yourself, on your own computer.

Instalację przeprowadzimy na systemie Debian (w tym przypadku 7) – ale poradnik zadziała również na nowszych Debianach, Ubuntu;  gotowym środowiskiem email oraz serwerem www – nginx pracującym w trybie reverse-proxy.

1. Instalacja GIT’a

apt-get update
apt-get install git

2. Pliki z rpozytoriów git

cd /var
git clone https://github.com/mailpile/Mailpile.git

3. Konfiguracja systemu

apt-get -y install python-pip gnupg openssl libssl-dev python-lxml
cd /var/Mailpile

Instalacja bibliotek Python’a

pip install -r /var/Mailpile/requirements.txt

4. Konfiguracja serwera www (reverse proxy)

Tworzenie cerrtyfikatu SSL:

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/nginx.key -out /etc/nginx/ssl/nginx.crt

v-host:

touch /etc/nginx/conf.d/mailpile.conf
nano /etc/nginx/conf.d/mailpile.conf

Zawartość:

server {
server_name mailpile.domena.pl www.mailpile.domena.pl;
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {

listen 443;
server_name mailpile.domena.pl;

ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;

ssl on;
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
ssl_prefer_server_ciphers on;

access_log /var/log/nginx/mailpile.access.log;

location / {

proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_pass http://localhost:33411;
proxy_read_timeout 90;

   }
}

5. Skrypt startowy

apt-get install screen -y
touch /etc/init/mailpile.conf
nano /etc/init/mailpile.conf

Zawartość

description "Mailpile Webmail Client"
author "Sharon Campbell"

start on filesystem or runlevel [2345]
stop on shutdown

script

 echo $$ > /var/run/mailpile.pid
 exec /usr/bin/screen -dmS mailpile_init /var/Mailpile/mp

end script

pre-start script
 echo "[`date`] Mailpile Starting" >> /var/log/mailpile.log
end script

pre-stop script
 rm /var/run/mailpile.pid
 echo "[`date`] Mailpile Stopping" >> /var/log/mailpile.log
end script

6. Start usług

start mailpile
service nginx restart

7. Możesz przejśc do przeglądarki i rozpocząć konfigurację.

przejdź w przeglądarce do swoej strony www (określonej w konfiguracji nginx)