linuxiarz.pl

OVH PublicCloud + Instalacja Proxmox 5 (Debian 9 Stretch)

 

Hej!

W ostatnim czasie pojawił się stabilny Debian 9 Stretch oraz ukazał się (kilka dni temu), Proxmox  5 Stable, podjąłęm decyzję że pokaże jak zainstalować Proxmoxa, jako np. hosta dla kontenerów LXC (ewentualnie niewymagających maszyn wirtualnych QEMU/KVM) a jako host posłuży mi maszyna wirtualna na instancji PublicCloud z ovh.pl

1. Zaczynamy od utworzenia maszyny – naszego hosta. Zakładam że klucz masz już dodany, pozostaje wyłącznie stworzenie “VM-ki”.

Dodaj maszyne wirtualną i ją dostosuj do własnych potrzeb, ja wybrałem, na potrzeby tworzenia wpisu, maszyne HG-15-SSD-Flex

 

2. Łączymy się z maszyną, zgodnie z wyśietlonymi danymi.

 

3. Przechodzimy do konfiguracji

3.1 Konfigurujemy plik /etc/hosts – ważne jest aby podać poprawne dane, szczególnie jeśli chodzi o nazwę hosta oraz adres IP maszyny wirtualnej, oto przykład:

sudo nano /etc/hosts

I zawartość:

213.32.31.192 pve.linuxiarz.pl pve localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

(plik zapisujemy CTRL+O i wychodzimy CTRL+x)

3.2 Definiujemy hostname naszego Proxmoxa

sudo nano /etc/hostname
pve

3.3 Usuwamy zbędne pakiety, nie będą one potrzebne, przede wszystkim usuwamy cloud-init, nie może on zostać – będzie podmieniał nam ustawienia sieci i hostname.

sudo apt purge cloud-init os-prober -y

po tej operacji, wykonujemy restart maszyny i ponownie się z nią łączymy.

UWAGA! Po usunięciu cloud-init, tracimy funkcje np. automatyczna zmiana hostanme, zmiana adresu IP / zarządzanie IP od strony chmury a maszyna wirtualana przywrócona ze snapshotu może wymagać wprowadzenia ręcznych poprawek dot. ustawień sieci itp.

sudo shutdown -r now

4. Instalacja Proxmox

Łączymy się do maszyny i przechodzimy do konta “root”

sudo -i

4.1 Dodajemy repozytorium oraz klucz repozytorium (gpg)

/bin/touch /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
/bin/echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-5.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-5.x.gpg

4.2 Przechodzimy do aktualizacji apkietow i ostateczniej instalacji Proxmoxa,

apt update
apt dist-upgrade -y
apt install proxmox-ve postfix open-iscsi -y

Kiedy instalator o coś zapyta, po prostu klikaj “Enter”.

Jeśli postępowałeś/aś zgodnie z wszystkimi punktami, nie powinny pojawić się błędy.

5. Konfiguracja sieci (bridge)

nano /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 213.32.31.192
netmask 255.255.255.255
bridge_ports ens3
bridge_stp off
bridge_fd 0
post-up route add 213.32.28.1 dev vmbr0
post-up route add default gw 213.32.28.1

Zawartość pliku musisz dostosować w miejscu gdzie to zaznaczyłem:

W moim przypadku brama to: 213.32.28.1

Po poprawnym skonfigurowaniu sieci, pozostało uruchomić poniwnie system.

shutdown -r now

Gotowe. Warto ustawić hasło dla konta root aby można było zalogować się do interfejsu web PVE Proxmox, w celu konfguracji hasła połącz się przez SSH (jak wyżej):

I nadaj hasło polecenie passwd:

sudo passwd root

Utwórzmy teraz jakiś kontener.

Logowanie do Proxmoxa znajduję się na porcie 8006 (połączenie szyfrowane).

np: https://213.32.31.192:8006/

Pobieramy szablon, np Fedora 25 i konfigrujemy:

 

W polu IPv4, podaje adres FailOver, a w polu Gateway, brame naszego hosta (route -n).

 

 

Dziękuję za uwagę 🙂

 

Pozdrawiam.

 

Exit mobile version