linuxiarz.pl

CentOS 6 + NGINX + MariaDB + PHPMyAdmin

centos-rhel-6-nginx

Witajcie! Dziś poradnik – serwer LEMP na systemie CentOS 6 / RHEL 6 – dlaczego dla tak “starego” systemu ?
Wbrew pozorom, z CentOSa korzysta bardzo wiele użytkowników, system ten pracuje jeszcze na Kernelu 2.6.32.x i jest wspierany (security).
Popularnośc systemu można zawdzięczyć zapewne jogo “ojcu” czyli Red Hatowi, ale odpowiedź na pytanie pozostawie dla was.

Przygotowana konfiguracja opiera się na:

 

Pliki konfiguracyjne:

 

Poradnik jest kontynuacją dla:

1. Tworzenie katalogów oraz tworzenie nowych użytkowników:

useradd -r nginx 
useradd -r www
mkdir -p /home/www/public_html
mkdir -p /var/cache/nginx/client_temp
chmod 755 /home/www/* -R
chown -R www:www /home/www/*
passwd www 
### Zdefiniuj hasło do usera WWW - przyda się do FTP

2. Wyłączenie zapory oraz SeLinux:

service iptables stop
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config

3. Aktualizacja systemu i instalacja potrzbnych narzędzi:

yum update
yum upgrade -y
yum install nano wget curl unzip  -y 
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

4. Instalacja PHP-FPM w wersji 5.6
4.1

yum install php56w-fpm php56w-gd php56w-xmlrpc php56w-xml php56w-mysql php56w-mcrypt php56w-curl php56w-mbstring php56w-pear php56w-soap php56w-imap  php56w-common php56w-devel php56w-pdo php56w-pear php56w-pecl-memcache php56w-pecl-imagick  php56w-pecl-geoip  php56w-pecl-apcu php56w-opcache php56w-xmlrpc php56w-gd -y

4.2 Konfiguracja PHP

rm -rf /etc/php.ini
rm -rf /etc/php-fpm.d/www.conf
wget http://pliki.linuxiarz.pl/12-2015/c7-apache/php.ini -O /etc/php.ini
wget http://pliki.linuxiarz.pl/12-2015/c7-apache/www.conf -O /etc/php-fpm.d/www.conf
mkdir -p /etc/php-modules
wget http://pliki.linuxiarz.pl/08-2015/php5/opcache.so -O /etc/php-modules/opcache.so
wget http://pliki.linuxiarz.pl/08-2015/php5/ioncube_loader_lin_5.6.so -O /etc/php-modules/ioncube_loader_lin_5.6.so
service php-fpm start

4.3 ImageMagick

yum install -y ImageMagick ImageMagick-devel

5. Rekonfiguracja zabezpieczeń: (ważny etap)

restorecon -R -v /home/www/public_html/
setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1

6. NGINX – serwer www
6.1 Wymagane pakiety

rpm --import https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
wget -O /etc/yum.repos.d/slc6-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/devtoolset/slc6-devtoolset.repo
yum install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils pcre-devel zlib-devel openssl-devel lua-devel -y
scl enable devtoolset-2 bash
source /opt/rh/devtoolset-2/enable
PS_NGX_EXTRA_FLAGS="--with-cc=/opt/rh/devtoolset-2/root/usr/bin/gcc"

6.2 Pobieranie źródeł

mkdir ~/custom-nginx
cd ~/custom-nginx
wget http://repo.linuxiarz.pl/NGINX-1.10.0-UNIX.tar.gz
tar xvf NGINX-1.10.*
cd nginx-*

6.3 Konfiguracja

./configure.sh

6.4 Kompilacja i instalacja

make
make install

6.5 Gotowa konfiguracja

cd /root
rm -rf /etc/nginx/
cd /root/ ; mkdir nginx
cd nginx ; wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/c6-nginx.zip -O c6-nginx.zip
unzip c6-nginx.zip ; cd /root
mv nginx /etc/

6.6 Skrypt startowy serwera nginx

wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/nginx-init.d_centos -O /etc/init.d/nginx
chmod +x /etc/init.d/nginx

7. Baza MariaDB (wersje są za sobą zamienne)
7.1.1 Wersja 5.x

wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/MariaDB-5.x -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

7.1.2 Wersja 10.x

wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/MariaDB-10.x -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

7.1.3 Wersja 10.1.x

wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/MariaDB-10.1.x -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

7.2 Instalacja serwera MariaDB

yum install -y MariaDB-devel MariaDB-client MariaDB-server

7.3 Konfiguracja

/etc/init.d/mysql start
mysql_secure_installation

8. Instalacja PHPMyAdmin

cd /opt/; wget https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/archive/STABLE.zip
unzip STABLE*.zip
mv phpmy* pma
mkdir -p /var/lib/php/session; chmod 4777 /var/lib/php/session
wget http://pliki.linuxiarz.pl/12-2015/c7-apache/pma.conf -O /etc/nginx/conf.d/pma.conf

9. Serwer FTP
Poradnik

10. Serwer Memcache

yum install memcached -y

11. Generator haseł
Aby zmodyfikować i ustawić własne hasło do modułu VTS (/vhost_status) i statystyk nginx PageSpeed oraz zakładki /nginxstatus – domyślne to admin:admin

wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/generator -O /usr/bin/generator
chmod +x /usr/bin/generator
echo "" > /etc/nginx/htpasswd

->> UZYCIE: generator nazwapliku uzytkownik haslo np.

np:

generator /etc/nginx/htpasswd admin admin

12. Konfiguracja zapory (masz więcej usług to dodaj więcej regułek 🙂 )

rm -rf /etc/sysconfig/iptables
wget http://pliki.linuxiarz.pl/02-2016/iptables -O /etc/sysconfig/iptables

13. Start i uruchamianie aplikacji przy starcie systemu

service nginx start 
service memcached start 
service php-fpm start 
service mysql start 
service iptables start
service vsftpd start

chkconfig --add iptables
chkconfig --add nginx
chkconfig --add memcached
chkconfig --add mysql
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --add vsftpd

chkconfig nginx on
chkconfig memcached on 
chkconfig mysql on
chkconfig php-fpm on
chkconfig iptables on
chkconfig vsftpd on


13. Dodatki

rm -rf /home/www/public_html/*
wget http://pliki.linuxiarz.pl/11-2015/status.zip -O /home/www/public_html/status.zip
cd /home/www/public_html/ ; unzip status.zip ; rm -rf /home/www/public_html/status.zip
rm -rf /home/www/public_html/stan.php
chown -R www:www /home/www/*

php directory list

wget http://pliki.linuxiarz.pl/12-2015/c7-apache/dl.zip -O /home/www/public_html/dl.zip
cd /home/www/public_html/ ; unzip dl.zip; rm -rf dl.zip

Efekt:

# curl -I localhost
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Server: nginx
X-Mod-by: linuxiarz.pl
X-Powered-by: CentOS/RHEL 6
Date: Sat, 13 Feb 2016 11:32:29 GMT
X-Page-Speed: 1.10.33.4-0
Cache-Control: max-age=0, no-cache

Poradnik powstał dzięki OVH.pl/cloud:
Exit mobile version