NetXMS – system monitoringu sieciowego

xms-banner

 

NetXMS jest systemem klasy Enterprise dla wielu platform open source służący do zarządzania siecią i monitorowania. Zapewnia kompleksowe zarządzanie zdarzeniami, monitorowanie wydajności, alarmowanie, raportowanie i wykresów dla wszystkich warstw infrastruktury – od urządzeń sieciowych warstwy aplikacji biznesowych.


System ma trójwarstwowej architekturze: informacje są zbierane przez podmioty (zarówno własnych środków o wysokiej wydajności lub agentów SNMP) monitorowanie i dostarczane do serwera monitorującego do przetwarzania i przechowywania.
Administrator sieci może uzyskać dostęp do zgromadzonych danych za pomocą aplikacji klienckiej lub bogatego interfejsu WWW.
Które zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i skalowalności na uwadze, NetXMS oferuje szeroki zakres obsługiwanych platform, systemów operacyjnych i silników baz danych, co zapewnia bezproblemową integrację z dowolną infrastrukturą.

Najważniejsze funkcje

  • Ujednolicona platforma do zarządzania i monitorowania całej infrastruktury IT
  • Zaprojektowany dla maksymalnej wydajności i skalowalności
  • Automatyczne wykrywanie sieci
  • Elastyczny i łatwy w użyciu przetwarzania zdarzeń
  • Narzędzia do analizy wpływu na biznes
  • Szybkie wdrożenie przy minimalnych wysiłkach konfiguracyjnych
  • Łatwa i prosta integracja z produktami powiązanymi
  • Natywne wsparcie dla wielu popularnych platform i systemów operacyjnych

Dzisiejszy poradnik będzie dotyczył samej instalacji systemu NetXMS na systemie Debian 7 Wheezy.

1. Dodajemy do repozytoriów systemowych reozytorium NetXMS

echo "deb http://www.netxms.org/apt wheezy beta " > /etc/apt/sources.list.d/netxms.list

2. Instalujemy wymagane pakiety:

apt-get update

Sprawdzamy jakie pakiety są dostepne:

apt-cache search netxms*

nut-xml – network UPS tools – XML/HTTP driver
netxms-agent – NetXMS agent
netxms-base – NetXMS base libraries
netxms-server – NetXMS server
netxms-server-mysql – MySQL backend for NetXMS server
netxms-server-odbc – ODBC backend for NetXMS server
netxms-server-oracle – Oracle backend for NetXMS server
netxms-server-pgsql – PostgreSQL backend for NetXMS server

3. Instalacja:

apt-get install netxms-server netxms-server-mysql -y --force-yes
mv /etc/nxagentd.conf-dist nxagentd.conf
mv /etc/netxmsd.conf-dist netxmsd.conf
cp netxmsd.conf /etc/
cp nxagentd.conf /etc/

Edycja pliku konfiguracyjnego:

nano /etc/nxagentd.conf

Na koncu lini wklejamy: [ uzupełniamy prawidłowy adres IP, taki jak ma wasza maszyna ]

MasterServers = 192.168.1.20
LogFile = /var/log/netxms
FileStore = /home/nx/files

Po zapisaniu zmian tworzymy jeszcze wymagany katalog. Tam beda zbierac sie “wgrane” pliki:

mkdir -p /home/nx/files

4. Instalacja i konfiguracja bazy danych:

apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
echo "deb http://mariadb.kisiek.net//repo/10.0/debian wheezy main" > /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
apt-get update; apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

Wpisujemy hasło do konta root bazy danych.
SS1

Konfiguracja apikacji do pracy z bazą danych:

nano /etc/netxmsd.conf

I na końcu pliku wklejamy: [ hasło i użytkownik bazy możesz wisać swój ]

DBDriver = mysql.ddr
DBServer = localhost
DBName = netxms
DBLogin = netxms
DBPassword = secret111
LogFailedSQLQueries = yes
LogFile = {syslog}

Tworzenie bazy danych przy pomocy konsoi: [ secret111 – zamienasz na swoje hasło ]

mysql -u root -p mysql
mysql> CREATE DATABASE netxms;
mysql> GRANT ALL ON netxms.* TO netxms@localhost IDENTIFIED BY 'secret111';
mysql> \q

Przykładowy wynik:

root@debian3:~# mysql -u root -p mysql
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.0.17-MariaDB-1~wheezy mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

MariaDB [mysql]> mysql> CREATE DATABASE netxms;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘mys ql&gt’ at line 1
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [mysql]> mysql> GRANT ALL ON netxms.* TO netxms@localhost IDENTIFIED BY ‘secret111’;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘mys ql&gt’ at line 1
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [mysql]> mysql> \q
Bye

Inicjalizujemy baze danych, czyli tworymy wymagane tabele:

nxdbmgr init /usr/share/netxms/sql/dbinit_mysql.sql

5. Uruchamianie programu NetXMS

netxmsd

Pierwsze uruchomienie moze trwać chwilke dłużej.

SS2

6. Uruchamianie przy starcie systemu:

apt-get install screen

Dodajemy do pliku /etc/rc.local  przed wpisem exit:

nano /etc/rc.local
screen -dm -S NetXMS-SERVER netxmsd &

7. *OPCJONALNIE* Interfejs WEB

apt-get install tomcat7 wget
cd /var/lib/tomcat7/webapps
wget http://www.netxms.org/download/webui/nxmc-2.0-M2.war
/etc/init.d/tomcat7 restart
rm /var/lib/tomcat7/webapps/ROOT/index.html
echo '' > /var/lib/tomcat7/webapps/ROOT/index.html

Domyślnie Apache Tomcat7 pracuje na porcie 8080, przekierowujemy w IPTABLES port 8080 do portu 80:

iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080

Serwer Apache Tomcat7 wraz z startem systemu:

update-rc.d tomcat7 defaults

I przekierowanie portu 8080 – > 80 przy uruchamianiu systemu,

nano /etc/rc.local

Przed wpis exit dodajemy:

iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080 &

W przegladarce internetowej po wpisaniu twojego adresu IP powinien ukazać się interfejs WEB aplikacji NetXMS, możesz równiez uzywać klienta na system Windows, domyślna nazwa uzytkownika i hasło to admin/netxms:

http://www.netxms.org/download/

 

 

SS3

 

SS4

 

SS5

 

SS6